स्वराज्य पक्षाचे ध्येय काय होते?

A. परकीय वस्तूंवर बहिष्कार टाकणे B. भारतीय उद्योगांना पाठींबा देणे C ब्रिटिश साम्राज्य अंतर्गत स्वराज्य D. असहकार चळवळ सुरु करणे What was the goal of the Swarajya Party?