1916 चा प्रसिद्ध लखनौ करार __________ यांच्यात झाला आहे.

A. महात्मा गांधी आणि आगा खान B. बाळ गंगाधर टिळक आणि मुहम्मद अली जिना C. महात्मा गांधी आणि मुहम्मद अली जिना D. बाळ गंगाधर टिळक आणि आगा खान The famous Lucknow Agreement of 1916 is between __________.