एप्रिल २०१९ मध्ये टिपेश्वर अभयारण्याला आग लागल्याने मोठे नुकसान झाले होते. हे अभयारण्य ……….. या जिल्ह्यात आहे.

A. चंद्रपूर B. यवतमाळ C. नागपूर D.अमरावती In April 2019 Tipeshwar Sanctuary suffered a major fire This sanctuary is located in the district of ………..