पितळ धातु……. पासून तयार करतात?

A. तांबे+ जास्त B. तांबे+ कथील C. तांबे+ चांदी D. लोखंड+ कार्बन पितळ हा एक मिश्र धातू आहे जो की तांबे व जस्त यांचे मिश्रण करून तयार केला जातो.